اعجاز عددی

 

 

 

اعجاز عددی امامان(قرآن،شیعه و...)


در روایتی آمدهاست که امام کاظم(علیه السلام) به راهبی فرمودند: «خداوند، چند اسم داردکه اگر به وسیلة آنها خوانده شود، ردّ نمیشود؟» آن راهب عرضه داشت: اسامیخدا زیاد است امّا آنچه که به طور حتم سائلش را ردّ نمیکند، هفت تاست. امام کاظم(علیه السلام) فرمودند: «هر تعداد از آنها را که میدانی برایمبازگو».
امام علی(علیه السلام) میفرماید: «سرچشمة علمها در کتابهای [آسمانی] چهارگانه مندرج و علوم آن در قرآن کریم است. علوم قرآن در سورة فاتحه، علومفاتحه در «بسمالله الرّحمن الرّحیم» و علوم بسمله در بای بسمالله است، ومن نقطة زیر باء هستم».1
در معارف دین آمده است که اهل بیت(علیه السلام) در همه چیز با قرآن کریممساوی و برابراند. بر همین مبنا در این گفتار به بحث دربارة ارتباط میاناین دو از جهت اعجاز عددی میپردازیم.

اعجاز قرآن کریم

در قرآن کریم وجوه متعددی از اعجاز وجود دارد؛
از جمله اعجاز در بلاغت و موضوعات آن، آگاهی دادن از غیبت، بیان قضایایعلمی، و همچنین اعجاز عددی که عبارت از نظم در تعداد کلمات و حروفی است کهبرای مفهومی مشخص بیان شده است. به عنوان مثال در قرآن کریم؛ لفظ «ساعت» 24 بار به تعداد ساعات روز؛ لفظ «شهر = ماه» 12 بار به تعداد ماههای سال؛لفظ «روز» 365 بار به تعداد روزهای سال شمسی؛ لفظ «عزم» 5 بار به تعدادپیامبران اولوالعزم؛ لفظ نماز 5 بار به تعداد نمازهای روزانه، لفظ «طواف» 7 بار به تعداد طواف واجب به دور کعبه؛ از جمله تطابقها، تطابق بین عددکلماتی که به لحاظ مفهومی موافق یا معکوس یکدیگرند؛ مثلاً:
کلمة «حیات» 145 بار، در مقابل «موت» 145 بار؛
کلمة «دنیا» 115 بار، در مقابل «آخرت» 115 بار؛
کلمة «ملائکه» 84 بار، در مقابل «شیاطین» 84 بار؛
کلمة «حَرّ = گرما» 4 بار، در مقابل «برد = سرما» 4 بار؛ کلمة «ایمان» 11 بار در مقابل «کفر» 11 بار، به کار رفته است.
این اعجاز به واسطة وجود سرّی است که خداوند متعال آن را در حروف و اعدادقرار داده است. وضع نخستن حروف، ابداع خداوندی است که آن را قالب و ظرفحقایق نورانی و کتابهای آسمانی قرار داده و از باب اهمیت موضوع به آنهاسوگند یاد نموده و فرموده است: «الم، الر، المص، ن، ق ...» و آیات دیگریاز اینگونه که در آغاز سورهها وجود دارد.
امام رضا(علیه السلام) در روایتی میفرمایند: «اوّلین ابداع و خواست و مشیتخداوند، حروف است که آنرا اصل هر چیز، دلیل هر سند، و فصل کنندة هر دشواریقرار داد و به وسیلة آن همه چیز ـ از اسامی حق و باطل یا فعل و مفعول، یامعنی و غیر معنی، ... ـ را از یکدیگر جدا نمود».2
اعجاز دیگر، اعجاز عددی است که اهمیت آن از اهمیت حروف کمتر نیست، و درنظام آفرینش به صورت متوازن وجود دارد. خداوند متعال میفرماید: إنّا کلّشیءٍ خلقنهٰ بقدرٍ.3
ما که هر چیزی را به اندازه آفریدهایم.
و میفرماید: و أحصٰی کلّ شیءٍ عدداً. 4
و [خداوند] هر چیزی را به عدد شماره کرده است.
و پوشیده نماند که بین حروف و اعداد، رابطه وجود داشته، اعداد سرّ حروف وحروف سرّ افعالاند و به هر وسیلة آن آسمانها و زمین برپا شده است. خدایتعالی موجود را با کلمة «کن فیکون» آفریده که مرکب از هفت حرف و معروف به «حروف تکوین» است.

اعجاز عددی قرآن و امامان(علیهم السلام)

بعد از توضیحیکه دربارة اعجاز عددی و اهمیت آن داده شده در اینجا لازم است مقایسهایمیان اعجاز عددی قرآن کریم و اهل بیت(علیه السلام) انجام داده و کیفیتبروز اعجاز عددی در اهل بیت(علیه السلام) را یادآوری کنیم. از جمله اینموارد اعجاز عبارتند از:
1.
اگر حروف مقطّعه قرآن کریم را که در آغاز برخی از سور آن مانند «الم،کهیعص، الر،...» آمده است، جمع و حروف تکراری را حذف کنیم، جملهای کامل ومعنیدار به دست میآید که عبارت است از : «صراط علیٍّ حقٌّ نمسکه؛ راهامیرالمؤمنین ـ علی(علیه السلام) طریق حق است که ما به آن تمسک میجوییم».
یا: «علیٌ صراط حقٍّ نمسکه؛ علی(علیه السلام) راه حق است که به آن تمسک میجوییم».
2.
کلمة «کساء» و مشتقّات آن 5 بار [در قرآن کریم] آمده است، به تعداداصحاب کسا که عبارتند از: حضرات «محمد(ص)، علی(علیه السلام)، فاطمه(س)،حسن(علیه السلام) و حسین(علیه السلام)». برای آگاهی بیشتر در این باره بهحدیث شریف کسا رجوع کنید.5
3.
کلمات «امام»، «خلیفه»، «وصیة»، «عصمت»، «آل» و مشتقات آنها 12 بار بهتعداد امامان دوازدهگانه اهلبیت(علیه السلام) به کار رفته است.
4.
کلمه «شیعه» و مشتقات آن 12 بار، نشان دهندة حقانیت مذهب تشیع در پیرویاز امام «علیبن ابیطالب»(علیه السلام) که تعداد حروف اسم شریفش 12 است،میباشد. همچنین است القاب آن بزرگوار مانند: «امیرالمؤمنین»، «العروالوثقی»، «الصّدیق الأکبر» و «یتلوه شاهد منه» که هر یک از آنها از 12 حرف ترکیب یافته است. و این عدد 12 بر کلمة توحید: «لاالهالاالله»،کلمة نبوت: «محمّدٌ رسولالله» و کلمة ولایت «علی خلیفة محمد» منطبق است.
پس مانند آنچه که دربارة قرآن کریم دیدیم، اعجاز عددی در مورد عترت پاکرسول خدا(ص) نیز بارز است. اگر در اسامی اصحاب کساء ـ یعنی حضرات محمد(ص)،علی(علیه السلام)، فاطمه(س)، حسن(علیه السلام) و حسین(علیه السلام) ـ دقتکنیم درمییابیم که از 19 حرف ترکیب یافته است که مطابق تعداد حروف آیةبسمله «بسمالله الرحمن الرحیم» ـ خلاصه قرآن کریم ـ میباشد.
از امام علی(علیه السلام) نقل شده است که فرمودند:
«
همة علوم در کتابهای آسمانی چهارگانه مندرج و علوم آنها در قرآن است. علوم قرآن در فاتحه الکتاب، علوم فاتحه در «بسماللهالرحمنالرحیم» و علومبسمله در بای بسمالله است و من نقطة زیر باء هستم».6
به عبارت دیگر همچنانکه علوم در قرآن کریم و در بسمله جمع شده، در امام علی(علیه السلام) نیز گرد آمده است.
ابن مسعود میگوید:
همانا قرآن بر هفت حرف نازل شده، که هر حرفی از آن دارای ظاهر و باطنی است و حقاً، ظاهر و باطن آن نزد علیبن ابیطالب میباشد.
و این تطابق موجود بین حروف بسمله و عترت پیامبر(صلی الله علیه وآله) بروجود تعادل و تساوی در تمسک به آن دو دلالت میکند. پس همچنانکه فرد مؤمنبه وسیلة بسمله خود را از شرّ اجنّه و شیاطین و هر چیز ناپسندی محافظتمینماید، به همین ترتیب خود را به واسطة تمسک به اسامی مبارک اصحاب کسامصونیت میبخشد.
این مطلب را روایات ما تأیید و بیان میکند که خدای تعالی به هر پیامبرینامهای معصومین پنجگانه را آموخت تا در دشواریها و خطرات به ایشان متوسلشوند؛ مانند: نوح نبی(علیه السلام) که درون کشتی لوحی قرار داد. که بر رویآن کف دستی با پنج انگشت آن کشیده شده و بر هر انگشت نامهای اصحابکسا(علیه السلام) یعنی: محمّد، ایلیا، فاطمه، شبّر و شبیر ـ نقش بسته و دروسط دست این جمله نوشته بود:
«
ای خدا و ای یاور من؛ به واسطة لطف و رحمت خویش و به [حقّ] این نفوس مقدسدستم را بگیر. اینان همگی بزرگان و گرامیانی هستند که تو به خاطر ایشانعالم را آفریدهای. خداوندا، به برکت اسامی اینان مرا یاری نما، و تو یکتایتوانا بر هدایت من به سوی حق و حقیقتی».
و در بیان اهمیت عدد 19 آنکه بعضی از امامان(علیه السلام) در امور خود آنرا به کار میگرفتهاند. از امام علی(علیه السلام) روایت شده که آنحضرت(علیه السلام) درجنگها به همراه خود نقشی را حمل میکردند که در محیطدایرة آن حروف بسمله در 19 خانه و به ازای هر خانه نامی از نامهای نیکویخداوند قرار داده شده بود که با آن حروف آغاز میشد. و آن حضرت این را درخط مقدم سپاه حمل مینمودند و به وسیلة آن به خداوند توسل میجستند تا بر

/ 0 نظر / 44 بازدید